Projecte de la modernització del reg de la Comunitat de Regants de la Bassanova – Almenar

Construcció d’una bassa reguladora i instal·lació d’elements de control de cabal a l’estació de bombament. En aquesta obra es porta a terme la construcció d’una bassa reguladora de reg al terme municipal d’Almenar (Lleida), que ocupa una superfície de 12 Ha i tindrà una cabuda aproximada de 1.000.000 de m3. La bassa es connectarà amb l’estació de bombament i bassa existents de la Comunitat, per augmentar les reserves d’aigua i millorar la gestió dels regs. La bassa s’executa gairebé tota excavada per sota del terreny natural, amb un moviment de terres aproximat de 900.000 m3, dels quals uns 350.000 m3 són terres no aptes que van a abocador, uns 300.000 m3 són graves que es reaprofiten fora de l’obra i 250.000 m3 corresponen a argiles que s’utilitzen per donar la impermeabilitat necessària a les parets de la bassa. Els talussos interiors es recobriran amb pedra escullera de bolos per a protecció contra l’onatge. La bassa tindrà una altura màxima de 13 m i un perímetre de 1.500 m. Està previst ala seva finalització a l’octubre de 2.021.

 Seguiment del pròces de construcció de l’obra: