Obres de millora viària i mobilitat Av. Alcalde Rovira Roure de LLEIDA

Les obres consisteixen en diferents actuacions en un tram de l’Avda. Rovira Roure de 1500 m.l.  per tal de poder reordenar el trànsit per a la cabuda de 2 carrils tant d’accés com de sortida de Lleida. Aquesta actuació comporta treballs de demolicions de voreres i mitjanes existents, excavacions de caixes i reblerts per ampliar carrils i inclús expropiacions de 3 parcel·les de habitatges per portar la nova alineació urbanística projectada. A la vegada es soterrarà i es reorganitzaràn tots els serveis afectats de la zona, com ara xarxa d’abastament d’aigua, clavegueram, enllumenat públic, xarxa de telecomunicacions, semàfors i reg per jardineria. L’obra és finalitzarà en l’esborrat de les línies blanques actuals i el nou pintat horitzontal de tot l’àmbit per tal de reorganitzar els nous carrils.