URBANITZACIÓ EXTERIOR PER A FÀBRICA DE PINSOS A ALMENAR (SEGRIÀ)

L’obra consisteix en la millora i ampliació de la urbanització exterior d’una fàbrica de pinsos i altres usos a Almenar, i alhora adaptar-la a la reparcel·lació del POUM. Aquestes millores afectaran bàsicament paviments actuals, accessos, xarxes de sanejament, xarxa contraincendis, enllumenat i tancaments perimetrals. També es construiran murs i rampes d’accés per salvar el desnivell entre diferents zones interiors.

Els principals amidaments de l’obra seran:

  • 3.500 m2 de demolició de paviments existents.
  • 3.500 m2 de nou paviment de formigó i 7.700 m2 de paviment d’asfalt.
  • 3.000 m de tub de PE de diàmetres entre 63 i 160 mm per a noves canalitzacions de serveis.
  • 1.300 m de tub de PEAD de diàmetres entre 63 i 160 mm per a la xarxa contraincendis i abastament d’aigua potable.
  • 360 m de tancament metal·lic perimetral sobre muret de formigó.
  • 36 embornals de rigola.
  • 10 columnes de 12 m i 30 projectors LED de 125 W.

Es preveu executar l’obra entre els mesos de gener i juny de 2022.