Obres de l’IES Ventura Gassol de Badalona

Avancem! Les obres de l’IES Ventura Gassol de Badalona ja es troben actualment en fase d’execució de la fonamentació de l’edifici on podem diferenciar tres tipus de fonaments; fonamentació superficial amb sabata aïllada a la zona més a l’Est de l’edificació (actualment en execució), una intermitja amb fonamentació semi profunda mitjançant pous de formigó pobre( també en execució) i finalment una fonamentació profunda amb pantalles de formigó ja finalitzada.

Els treballs d’execució de les pantalles han consistit en la realització prèvia dels murets guia per garantir el replanteig precís de cada “zapapilote” en fase d’excavació dels mateixos, excavació amb equip modificat equipat amb bivalva per tal de garantir el recolzament de la fonamentació superior a l’estrat de roca que aproximadament s’ha trobat a una profunditat d’entre uns 8-10mts, armat i formigonat in situ, i finalment escapçat de la pantalla per poder procedir a realitzar l’assaig de continuïtat de l’element executat per així realitzar les bigues de coronació i les arrancades de pilars.

Per la poca profunditat de les pantalles s’han pogut realitzar amb un equip modificat per a pantalles, o el que és el mateix una excavadora modificada tipus “batiló” més utilitzada en edificació per les seves dimensions més reduïdes.