Moviment de terres i obra civil per instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en la fàbrica de Pinsos Agrovilanova, al Polígon Industrial Vilapark

Els treballs consisteixen en els moviments de terres necessaris per a la formació de plataformes per evacuació de les aigües pluvials, així com tots els treballs d’obra civil per equipar les instal·lacions de la planta fotovoltaica (instal·lació elèctrica, seguretat i sanejaments).

El sistema de suport de les plaques solars serà mitjançant estructures de formigó a terra, per aquest motiu s’executa la plataforma amb una capa de 25 cm de tot-ú artificial, com a sòl resistent per la recepció de les plaques solars.