Execució de la urbanització del sector PAU-16 al terme municipal d’Alcoletge (Segrià).

Els treballs consisteixen en el moviment de terres necessari i posterior obra civil, per urbanitzar el tram del carrer Miralbó i l’Avinguda Vall d’Aran que envolten les instal·lacions de Caserfri a Alcoletge.

Durant el transcurs de l’obra, referent a la pavimentació de la vorera i la calçada, s’aglomerarà un total de 2.630 m², es formigonaran 1.760 m² de vorera i es col·locaran 760 ml de vorada remuntable. Amb relació a les xarxes de sanejament i d’abastament d’aigua potable, els treballs consistiran en l’obra civil necessària pel subministrament i col·locació de 1.025 ml de col·lectors de diferents diàmetres i el subministrament i connexió a la xarxa d’aigua potable de 350 ml de canonada PEAD DN110. Per últim, respecte al serveis existents afectats, es soterraran 1.210 ml de canonades DN90 per l’enllumenat públic, 850 ml de canonades DN160 per les línies de mitja i baixa tensió i 1.150 ml de canonada DN110 per la línia de telefonia.