Construcció d’una bassa de regulació per a la Comunitat de Regants La Sabina

L’obra que s’està duent a terme a Pallaruelo de Monegros (Osca) consisteix en la construcció d’una bassa de regulació per a la Comunitat de Regants La Sabina. Aquesta nova infraestructura, permetrà als regants de la comunitat augmentar les dotacions de reg, aconseguint així una millor gestió de l’aigua i una major producció agrícola.

Per a dur a terme la construcció d’aquesta infraestructura, s’està executant un important moviment de terres d’al voltant de 120.000 m³. A fi de fer un adequat ús dels materials disponibles en la zona i de reciclar-los d’una forma òptima perquè no hagin de ser portats a abocador, les terres seran compensades al 100% entre les labors de desmunt i terraplè.

L’obra té una part important de lampisteria. Per a connectar la bassa a la xarxa general de reg, serà necessari executar seqüencialment 65 m de canonada d’acer helicoidal i 170 m de canonada de polièster reforçada amb fibra de vidre, sent el diàmetre de totes dues canonades de 800 mm. D’altra banda també serà necessari executar 180 m de canonada de PVC orientat.

Finalment es col·locaran 41.000 m² de làmina impermeabilizante.