Implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per TRANSERVETO

En aquest projecte, Grup Voltes intervé en tres àrees de forma coordinada, per dur a terme de la forma més eficient possible la implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per al client Transerveto.

Durant el transcurs del projecte, es treballa en diferents fases on intervenen diferents grups de personal especialitzat, completant tasques on intervenen els equips de Terres, Obra civil i Edificació.

Els treballs de moviment de terres es realitzen en una parcel·la de 21.570 m² de superfície total al Parc Empresarial Vilapark de Vilanova de la Barca.

Per l’execució d’aquest moviment de terres, està previst un volum total d’excavació d’uns 12.000 m³ i s’aportarà uns 23.000 m³ de tot-ú natural i artificial per tal de formar la plataforma de la futura nau i situar els molls de càrrega elevats a 1,10 m respecte dels paviments acabats.

Treballs de pavimentació per a Nau Logística al polígon de Vilapark:

  • Superfície del paviment 11260 m2.
  • Solera de 22 cm de gruix amb 20 kg/m3 de fibres metàl·liques amb estabilitzador volumètric.
  • Estesa i anivellació amb estenedora lasser Screed.
  • Estesa de capa de rodadura Qualiroc 6kg/m2 amb màquina.
  • Trams de solera de fins a 1500 m2 sense talls de retracció.
  • Utilització de juntes de dilatació metàl·liques Alpha Joint.

 

 #GrupVoltes #obracivil #terres #edificació