Política de tractament i protecció de dades de Grup Voltes

Identitat del responsable: Grup Voltes
Nom del domini: www.voltes.com
Nom comercial: GRUP VOLTES format per: Voltes S.L.U. (B25237975), Corpvoltes S.L (B25474090), Voltes Connecta S.L.U. (B22583881), Simvol 4 S.L.U. (B25384009), Voltransco S.L.U. (B25467812).
Adreça postal: Av. de la Pau, 2, Polígon Industrial La Noguera. 25670 Térmens (Lleida)
Correu electrònic de contacte: voltes@voltes.com

VOLTES SLU, CORPVOLTES SL, VOLTESCONNECTA SLU, SIMVOL SLU, VOLTRANSCO SLU, d’ara endavant GRUP VOLTES assumeix el compromís inequívoc de tractar i protegir adequadament la informació dels seus clients i usuaris recaptada a fi d’informar-los i proporcionar-los els serveis objecte de la seva activitat, amb plenes garanties en el compliment dels requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

La pàgina web d’aquesta entitat, www.voltes.com compleix, en conseqüència, amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Renúncia i limitació de la responsabilitat:

L’usuari de la nostra web ha de garantir l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.voltes.com i mantenir actualitzada la informació que faciliti a Grup Voltes, de manera que aquesta respongui en tot moment a la realitat, sent l’usuari, si escau, l’únic responsable de la transmissió d’aquelles informacions falses o inexactes que proporcioni, així com dels perjudicis que pogués causar amb això a Grup Voltes o a tercers.

Grup Voltes no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que conté la seva pàgina web.

Amb els límits establerts en la Llei, Grup Voltes no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca d’actualització i/o precisió de les dades o informacions contingudes a la seva pàgina web, no constituint aquests consells o assessorament legal de cap mena en tractar-se d’un servei proporcionat exclusivament amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Propietat Intel·lectual i Industrial relativa a la pàgina web:

1.- L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, dissenys, codis font utilitzats per a la seva programació, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Grup Voltes.

2.- Estan prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en el punt anterior, excepte autorització expressa de Grup Voltes, tenint, en tal cas, que fer-se referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Grup Voltes, sense que , en cap cas, pugui suprimir-se, alterar-se, eludir-se o manipular-se qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat instal·lats.

3.- Els signes distintius de Grup Voltes, marca i logotip, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la seva utilització o manipulació excepte autorització expressa i per escrit de Grup Voltes.

4.- Grup Voltes ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades fiables, havent pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta. Malgrat això, GRUPVOLTES no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta i estigui completa i actualitzada, per la qual cosa no ha d’actuar-se amb ella com si fos total o absolutament infal·lible, per la qual cosa GRUPVOLTES declina expressament qualsevol responsabilitat derivada d’error o omissió en la informació continguda en la seva web.

5.- Grup Voltes es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la seva pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís, no assumint, en cap cas, responsabilitats derivades de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Política de Privacitat:

La privacitat i la seguretat de la informació de la pròpia entitat i la dels seus clients i usuaris, és crucial per a l’activitat de Grup Voltes, per la qual cosa perseverem a assegurar que les nostres actuacions, tant tècniques com organitzatives, siguin respectuoses amb els drets de protecció de dades de totes aquelles persones físiques i jurídiques, amb les quals Grup Voltes interactua. Per això la Política de Privacitat de Grup Voltes estableix el model de gestió, processament, emmagatzematge i custòdia, de les dades facilitades per clients i usuaris recaptats en el marc de la prestació dels nostres serveis, atesos els següents conceptes i usos:

El concepte de dades personals fa referència a qualsevol informació relativa a un individu identificable o a la seva identitat personal. Informació i dades de contacte del processador de dades: les dades personals són recopilades per Grup Voltes, Av. de la Pau, 2, Polígon Industrial La Noguera. 25670 Térmens (Lleida), qui és el Responsable del Tractament de les dades personals dels seus usuaris i clients, als qui s’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la normativa vigent en protecció de dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Quan algú sol·licita informació de Grup Voltes a través del formulari de contacte de la pàgina web, via correu electrònic, via telefònica o personalment, es recopilaran i gestionaran totes aquelles dades necessàries per a poder respondre a la sol·licitud plantejada.

En contractar els nostres serveis, es recopilaran i gestionaran totes aquelles dades de clients que siguin necessàries per a poder proporciona’ls-hi aquells serveis específics la prestació dels quals així ho requereixi.

Pel que fa als treballadors propis del grup es recopilaran i gestionaran aquelles dades necessàries per als tràmits laborals pertinents, per a finalitats legals o per a donar compliment a la coordinació d’activitats empresarials. Excepte aquests supòsits o en cas d’existir obligació legal, en cap altre supòsit se cediran les dades a tercers.

Així mateix Grup Voltes es compromet a treballar només amb aquells proveïdors que garanteixin una correcta gestió de les seves bases de dades personals, s’analitza el seu compliment mitjançant l’avaluació de proveïdors descrita en el sistema de gestió certificat, basat en les normes UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 i OHSAS 18001.

Objectius del tractament i bases legals:

D’acord amb l’especificat en el punt anterior, el principal objectiu de la recopilació de les dades personals és realitzar la gestió i la prestació dels serveis sol·licitats
a Grup Voltes.

Per a això, en els contractes establerts directament amb persones físiques o amb les empreses, se’ls sol·licita que acceptin que puguem utilitzar les seves dades personals, això suposa:

  • Poder presta’ls-hi els serveis pels quals ens hagin contactat.
  • Comunicar-nos amb ells en relació amb els nostres serveis.

Tot això, en un marc de prevenció, detecció i recerca, si escau, de qualsevol activitat que pogués considerar-se il·legal o contrària a les bones pràctiques empresarials, així com de garantia en el compliment de les nostres condicions d’ús i de les obligacions jurídiques i reglamentàries, per la qual cosa:

  • El consentiment exprés de tots els usuaris / clients per al tractament de les seves dades cada vegada que aquests els envien mitjançant el formulari de contacte, donant amb això compliment a l’exigit per la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, per al que haurà d’assenyalar-se (clicant en el cas d’enviament online del formulari) en la casella habilitada a aquest efecte en el formulari.

Amb aquestes accions, l’usuari / client està manifestant de forma lliure, informada i explícita que està d’acord amb que Grup Voltes tracti les seves dades conforme a les finalitats esmentades a l’apartat anterior i en les condicions aplicables sobre privacitat.

Les dades personals dels usuaris/clients recopilats per Grup Voltes estan destinades al propi ús de Grup Voltes, encara que poden ser comunicades a les entitats i/o professionals associades a Grup Voltes per a, en el cas que el servei així ho requereixi, poder demanar assistència i suport en el marc de la prestació dels nostres serveis.

Grup Voltes garanteix que, en aquest aspecte, compta amb requisits clars de protecció de dades per a cadascun dels seus proveïdors tercers. En cap cas, Grup Voltes ven o lloga les dades recaptades a tercers per a cap fi. Així mateix, Grup Voltes no comunica les dades recaptades a tercers, tret que es vegi obligat a fer-ho per un supòsit legal.

Mesures de Seguretat:

En el marc dels seus serveis, GRUP VOLTES atribueix la més alta importància a la seguretat i la integritat de les dades personals dels seus usuaris i clients. En conseqüència, i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, GRUP VOLTES es compromet a prendre totes les precaucions necessàries per a preservar la seguretat de les dades i, en particular, protegir-les contra qualsevol destrucció accidental o il·lícita, pèrdua accidental, corrupció, circulació o accés no autoritzat, així com davant de qualsevol altra forma de tractament o divulgació il·lícita a persones no autoritzades. A aquest efecte, GRUP VOLTES aplica mesures de seguretat estàndard de la indústria per a protegir a les dades personals de qualsevol divulgació no autoritzada. En utilitzar els mètodes de codificació recomanats per la indústria, GRUP VOLTES adopta les mesures necessàries per a protegir la informació relativa als pagaments. Així mateix, per a evitar, en particular, qualsevol accés no autoritzat, garantir l’exactitud i un ús correcte de les dades, GRUP VOLTES ha posat en pràctica procediments electrònics, físics i de gestió adequats amb vista a protegir i preservar les dades recopilades a través dels seus serveis. Malgrat això, no es garanteix una seguretat absoluta contra la pirateria o els pirates informàtics. Per això, en cas de violació de la seguretat que afecti els seus usuaris / clients, GRUP VOLTES es compromet a informar-los sobre això sense demores injustificades, abans de 72h com estableix la normativa vigent, i a prendre totes les mesures necessàries per a posar fi a la intrusió i minimitzar les conseqüències. En cas de sofrir qualsevol pèrdua en raó de l’explotació per un tercer d’una violació de la seguretat, GRUPVOLTES es compromet a proporcionar als seus clients i usuaris tota l’assistència necessària perquè puguin fer valer els seus drets, prenent en consideració que qualsevol usuari, client o pirata informàtic que descobreixi i s’aprofiti d’una violació de la seguretat s’exposa a si mateix a accions penals, per la qual cosa GRUPVOLTES prendrà totes les mesures, incloent interposar una demanda i/o iniciar una acció judicial, per a preservar les dades i els drets dels seus usuaris o de si mateix i limitar els efectes perjudicials d’això.

Els drets de protecció de dades:

La legislació espanyola, ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir drets i accions relacionades amb el tractament de les seves dades. GRUPVOLTES ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, l’usuari podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació (en l’àmbit digital, dret a l’oblit) de les seves dades personals que pot exercir per mitjà de l’enviament d’un email a: voltes@voltes.com o a través d’una comunicació per escrit dirigida a: Grup Voltes, Av. de la Pau, 2, Polígon Industrial La Noguera. 25670 Térmens (Lleida). Les seves sol·licituds seran processades en un termini màxim de 30 dies. En tots els casos, serà necessari adjuntar una còpia del NIF del titular de les dades i indicar en l’assumpte, de manera expressa, la petició que es desitja realitzar, això és, quin tipus de dret s’exercita. Si considera que els seus drets no han estat respectats pot posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Períodes de retenció de dades:

Grup Voltes recopila les dades personals per als requisits de l’acompliment de les seves obligacions contractuals, així com per a informar sobre com i quan utilitzar els nostres serveis. Conservem aquesta informació en bases de dades actives, arxius de registre o un altre tipus d’arxius mentre s’utilitzin els nostres serveis. GRUP VOLTES només emmagatzema la informació durant el temps necessari per a proporcionar els seus serveis, per la qual cosa no existirà un emmagatzematge indefinit.

Ubicació de l’emmagatzematge de dades i transferències:

Els servidors en els quals GRUP VOLTES processa i emmagatzema les seves bases de dades estan situats exclusivament dins de la Unió Europea i amb accés restringit. GRUPVOLTES informarà immediatament els seus usuaris / clients, en la mesura en què legalment estigui autoritzat a fer-ho, en cas de qualsevol aplicació o ordre procedent d’una autoritat administrativa o judicial relativa a les seves dades personals.

Modificacions de la política de tractament i protecció de dades:

Grup Voltes es reserva el dret a actualitzar la present Política de Tractament i Protecció de Dades en qualsevol moment, en particular, de conformitat amb qualsevol canvi introduït en les lleis i reglaments vigents. Qualsevol modificació realitzada serà notificada als clients i usuaris per mitjà del website o per email, en la mesura que sigui possible, dins d’un termini mínim de trenta (30) dies abans que els canvis entrin en vigor.

Per a qualsevol dubte, pregunta o comentaris que es puguin albergar amb referència a la present normativa, pot dirigir la seva consulta a: voltes@voltes.com

GRUP VOLTES
CENTRAL: Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86 DELEGACIÓ BARCELONA: Travessera de Gràcia, 18-20, 5è, 1a, 08021 BARCELONA - TEL 938 36 57 83